Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR 715/LXXVIII/2023

RADY MIASTA OSTROŁĘKI

 

z dnia 30 marca 2023 r.

 

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2393) uchwala się, co następuje:

§1.

Miejskiej Bibliotece Publicznej im, Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

 

§3.

W uchwale nr l24/XIII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego (z późń. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      uchyla się § 2;

2)      uchyla się załącznik do uchwały.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały

Nr 715/LXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 marca 2023 r.

 

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 2. Biblioteka używa skróconej nazwy: MBP w Ostrołęce.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Ostrołęka.
 4. Organem nadzoru organizatora jest Prezydent Miasta Ostrołęki, zwany dalej Prezydentem.

 

§2.

Biblioteka działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393),

2)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późń. zm.),

3)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),

4)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),

5)   ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późń.zm.),

6)   niniejszego statutu.

 

§3.

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Ostrołęka.
 2. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren miasta Ostrołęki.
 3. W ramach obowiązujących przepisów Biblioteka może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

 

§4.

 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i przedmiot działania

 

§5.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zapewnia obsługę biblioteczną, służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz uczestniczy w rozwoju kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie swego działania.

 

§6.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2)   udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

3)   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4)   tworzenie i udostępnianie własnych cyfrowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

5)   prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu ogólnoświatowego dorobku kulturalnego.

 

§7.

Do pozostałych zadań Biblioteki należy:

1)   prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i edukacyjnej,

2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii miasta Ostrołęki, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

3)   prowadzenie Kroniki Miasta Ostrołęki,

4)   organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych w zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki społecznej, zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

5)   koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie miasta w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych,

6)   udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom samorządowym działającym na terenie powiatu ostrołęckiego,

7)   współpraca i współdziałanie z innymi bibliotekami oraz instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa, popularyzacji wiedzy o kulturze i zaspokajania potrzeb oświatowo-kulturalnych społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci i młodzieży,

8)   współpraca i współdziałanie ze środowiskiem i organizacjami twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury w formie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji projektów,

9)   podejmowanie innych działań służących zaspokojeniu potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

 

§8.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie w budynku głównym mieszczącym się przy ul. Bartosza Głowackiego 42 w Ostrołęce oraz pięciu filiach bibliotecznych zlokalizowanych w Ostrołęce pod następującymi adresami:

1)      Filia nr 1 Stacja Biblioteka: ulica Plac dworcowy 5,

2)      Filia nr 2: ul. gen. Władysława Sikorskiego 4,

3)      Filia nr 3: ul. Janusza Korczaka 4,

4)      Filia nr 6: al. Wojska Polskiego 42,

5)      Filia dla Dzieci i Młodzieży: ul. Wiktora Gomulickiego 13.

 1. Do zadań działania filii bibliotecznych należy:

1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2)      prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism,

3)      obsługa użytkowników biblioteki, w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, w tym informowanie o zbiorach własnych,

4)      codzienna ewidencja czytelników i usług,

5)      rzetelne przygotowywanie statystyki miesięcznej i rocznej,

6)      systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów,

7)      okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)      organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu,

9)      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych,

10)  podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,

11)  promocja wydarzeń kulturalnych,

12)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji organizowanych wydarzeń kulturalnych,

13)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub poleceń służbowych określonych przez Dyrektora MBP.

 

§9.

 1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji organizatora.
 2. Biblioteka w ramach zadań, o których mowa w ust. 1, może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową formę działalności.
 3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane na cele statutowe biblioteki.

 

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

 

§10.

 1. Organem zarządzającym biblioteką jest Dyrektor, zwany dalej Dyrektorem, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
 2. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§11.

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
 2. W miarę potrzeb Biblioteka może zatrudniać specjalistów z innych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 4. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezydent.
 5. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
 6. Nawiązywanie stosunków pracy, okresowa ocena pracowników oraz rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Biblioteki należy do kompetencji Dyrektora.

 

§12.

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor.

§13.

 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

 

§14.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania oraz zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który to plan w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Prezydenta w terminie do 14 dni od dokonania zmiany.

 

§15.

 1. Działalność biblioteki finansowana jest z uzyskiwanych przychodów, w szczególności  z otrzymywanych dotacji podmiotowych i dotacji celowych, darowizn, przychodów z pobieranych opłat, sprzedaży składników majątku ruchomego oraz wpływów z najmu i dzierżawy, a także prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Biblioteka może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności gospodarczej m.in. w zakresie:

1)   wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych,

2)   sprzedaży książek i czasopism oraz innych dokumentów zawierających utrwalony wyraz myśli ludzkiej niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści,

3)   usług edukacyjnych, w tym o charakterze warsztatowym oraz innych usług związanych z działalnością statutową,

4)   sprzedaży pamiątek, wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, innych publikacji i materiałów bibliotecznych dotyczących promocji Biblioteki, Miasta lub regionu,

5)   organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, wystaw, wizyt metodycznych i staży,

6)   małej gastronomii, zwłaszcza sprzedaży artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia na terenie biblioteki,

7)   realizacji zadań zleconych przez organizatora.

 1. Przychody z działalności Biblioteki służą realizacji celów statutowych.
 2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania celów statutowych, w tym na utrzymanie i konserwacje obiektów, a także w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych lub określonych programów.
 3. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora i przekazanego Prezydentowi w terminie do 30 października każdego roku.
 4. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

 

§16.

 1. Dyrektor corocznie, w terminie do trzech miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta.
 2. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Prezydent.

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§17.

 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

§18.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
Data utworzenia:2023-06-21
Data publikacji:2023-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Wioletta Czaplicka
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Czaplicka
Liczba odwiedzin:3950