Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 213/XXX/2016
Rady Miasta Ostrołęka
z dnia 29 września 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.), Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr 124/XIII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 2 lipca 1999r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego załącznik, zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 213/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r.

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 642),
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
  3. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446),
  4. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm),
  5. niniejszego statutu.
 2. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 3. Biblioteka jest zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora.

§2

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Ostrołęka.
 2. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren miasta Ostrołęki.
 3. Biblioteka może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.
 4. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Ostrołęka.
 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

ROZDZIAŁ II

Cel, przedmiot, zakres działania

§3

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§4

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 3. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie  i publikowanie bibliografii miasta i województwa mazowieckiego, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
 4.  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych w zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki społecznej, w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 5.  tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie miasta w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych,.
 7. udzielanie bibliotekom samorządowym Powiatu Ostrołęckiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 8. prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu ogólnoświatowego dorobku kulturalnego,
 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu,
 10. podejmowanie innych zadań dla zaspakajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

§5

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie w budynku głównym przy ul. Głowackiego 42 oraz 4 filiach bibliotecznych zlokalizowanych w Ostrołęce.
  1. Filia nr 2 ul. Sikorskiego 4,
  2. Filia nr 3 ul. Korczaka 4,
  3. Filia nr 6 ul. I Armii Wojska Polskiego 42,
  4. Filia dla dzieci i Młodzieży ul. Gomulickiego 13.
 2. Do zadań działania filii bibliotecznych należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
  2. prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism,
  3. obsługa użytkowników biblioteki, w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, regionalnych,
  4. codzienna ewidencja czytelników i usług,
  5. prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej a także gromadzenie i udostępnianie innych materiałów informacyjnych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy regionu,
  6. rzetelne przygotowywanie statystyki miesięcznej i rocznej.
  7. systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów,
  8. okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu,
  10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspakajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych,
  11. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
  12. promocja i reklama imprez,
  13. przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizowanych imprez,
  14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub określonych przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

§6

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrołęki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury oraz związków zawodowych działających w Bibliotece, a także stowarzyszeń zawodowych.
 3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor.
 5. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Biblioteki
 6. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki regulują przepisy wydane przez Ministra właściwego do spraw kultury oraz Regulamin wynagradzania pracowników Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§7

Biblioteka prowadzi działalność na podstawie planu działalności zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.

§8

 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§9

 1. Biblioteka może otrzymywać dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskiwać środki z innych źródeł.
 2. Przychody z działalności Biblioteki służą realizacji celów statutowych.
 3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania celów statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych lub określonych programów
 4. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

§10

 1. Biblioteka sporządza sprawozdania finansowe dla potrzeb organizatora i innych instytucji do tego upoważnionych.
 2. Kontrolę działalności i kontrolę finansową przeprowadza właściwa komórka organizatora.
 3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki jest Prezydent Miasta Ostrołęki

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§11

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§12

 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MBP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-04-14
Data publikacji:2017-04-14
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Gawrońska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2908